Diverscity

Diverscity is het paritair samenwerkingsverband tussen de VVSG en de 3 overheidsvakbonden en ondersteunt lokale besturen en hun zorgverenigingen via diverse projecten.

 

Sofie Van Caenegem en Lisa Cardoen lichten een aantal instrumenten toe hoe lokale besturen de in- en doorstroom in zorgfuncties kunnen bevorderen:

 • Door zich te laten erkennen als leerwerkplek voor duaal leren of alternerend leren maken jongeren kennis met de publieke werkgevers
 • Via beroepsgerichte opleidingen tijdens de werktijd kunnen kortgeschoolden een erkende kwalificatie halen voor functies als verzorgende, zorgkundige of begeleider in de (buitenschoolse) opvang
 • Via het vormingsfonds thuiszorg en kinderopvang wordt werk gemaakt van competentieversterking op de werkvloer.    Met LaboLokaal wordt binnenkort een project opgestart rond employer branding en combinatiejobs.

www.diverscity.be

VDAB - Personen met arbeidsbeperking

VDAB staat voor Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Als sociale taak is het zijn eerste bekommernis werkgever en werkzoekende met elkaar in contact te brengen. VDAB engageert zich om elke werkzoekende optimaal bij te staan bij het vinden van een passende job. Van inschrijving, tot de eerste werkdag. Op economisch vlak wil VDAB een betrouwbare partner zijn voor alles wat met personeelsbeleid te maken heeft. Om die opdrachten zo efficiënt mogelijk uit te voeren, biedt VDAB arbeidsbemiddeling, training & opleiding en loopbaanbegeleiding aan.

 

Michèle Lonneville gaat met u in gesprek over het werken met mensen met een arbeidsbeperking op uw zorgwerkvloer. Ontdek de instrumenten, er is meer mogelijk dan u denkt!

www.vdab.be

GTB Vlaanderen

GTB is het Gespecialiseerd Team Bemiddeling voor mensen met een arbeidsbeperking of een gezondheidsprobleem die een loopbaanvraag hebben. We begeleiden mensen naar een job en ondersteunen hen om deze te houden. We luisteren daarvoor ook naar de specifieke noden van werkgevers en staan hen bij in het vinden van geschikte werknemers. GTB biedt ondersteuning op maat via samenwerking met een breed partnerschap en speelt een innoverende rol in de bemiddeling van personen met een arbeidsbeperking. 

 

Koenraad Sibben stelt u de volgende thema's voor in de meet en greet:

-Personen met een arbeidsbeperking aan het werk? Een case.

-Duoday voor personen met een arbeidsbeperking.

-Hoe omgaan met vacatures en personeelsinzet

www.gtb-vlaanderen.be

Emino

Elk talent verdient een plek op de arbeidsmarkt. Daarom informeert, adviseert en ondersteunt emino werkzoekenden, werknemers en bedrijven om ongewoon talent duurzaam en volwaardig aan het werk te helpen en te houden.

 

Sofie Descamps/Lore Denys knopen met u het gesprek aan vanuit hun expertise met:

 • Gespecialiseerde jobcoaching
 • Activering van chronisch zieken
 • Drempels in de sollicitatieprocedure

 

www.emino.be

Groep Intro

Groep Intro is een sociale organisatie die zicht richt op inclusieve tewerkstelling en toeleiding kan genereren vanuit onze projecten richting zorgsector.  Wij bieden ook job- en taalcoaching op de werkvloer en hebben ervaring in het screening van zorgprofielen.

 

Ludwine Pauwelyn bekijkt met u de opties om uw werklvoer aan te passen via:

·        Een betere integratie door beter onthaal

·        Werkplekadvies en jobdesign

·        Toeleiding naar en ondersteuning op de werkvloer

www.groepintro.be

Vokans

Vokans wil als HR-dienstverlenende organisatie de brug slaan tussen werkzoekenden, werknemers en werkgevers. Bij Vokans zijn we bedreven in het ontwikkelen van uw huidig en toekomstig menselijk kapitaal in al haar dimensies. ‘Werken’ is voor ons de belangrijkste factor in de sociale integratie, persoonlijke ontwikkeling maar is vooral de motor van economische groei.

 

Met Monia Zarouil kan u het gesprek aangaan over volgende dienstverlening:

o   Job-en taalcoaching werkvloer

o   Werkbaar werk (oa huis van werkvermogen) – de werkbaarheidscheque

o   Loopbaanbegeleiding

o   Gespecialiseerde opleiding en begeleiding (GOB): mogelijkheden tot stageplaatsen voor werkzoekenden (instroom) én gespecialiseerde coaching voor werknemers met diverse problematieken

www.vokans.be

Argos

Vzw Argos begeleidt kansengroepen naar en tijdens tewerkstelling.

Sinds eind 2015 is vzw Argos erkend als inschakelingsbedrijf. Aan de hand van het tewerkstellingsproject MOVE begeleiden we mensen naar een duurzame tewerkstelling in het normaal economische circuit.

 

Mieke Anthonissen is verantwoordelijke tewerkstelling en gaat met u in gesprek rond volgende topics:

-        Opleiding op de werkvloer: aanpak

-        Werkplekleren (diverse stagevormen)

-        Jobcoaching op de werkvloer

 

www.argosvzw.be

Mentor

Mentor ondersteunt werkgevers in de zorg in het uitbouwen van een duurzaam loopbaanbeleid. We adviseren zorg-organisaties vanuit onze expertise in het coachen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Ward Saver zoekt met u naar een oplossing op maat voor uw vragen:

 • Een nieuwe medewerker start in jouw zorgorganisatie? Ontdek de mogelijkheden qua ondersteuning (vaak kosteloos): jobcoaching, taalcoaching voor anderstaligen, RSZ-korting voor meter/peter, correct vaardigheden testen bij selectie, werkplekleren, …
 • Hoe zorg je voor gemotiveerde medewerkers (werkbaar werk)? Hierbij ook cruciale rol van leidinggevenden (feedback, ontwikkelingsgesprekken, …).
 • Medewerkers verder versterken in digitale vaardigheden? Leren werken met computer of tablet (bvb. digitaal verlof aanvragen). Efficiënter werken met Outlook, Excel of Word.

 

www.vzwmentor.be

De Groene Kans

Werkperspectief organiseert en begeleidt stages en IBO in diverse sectoren, waaronder de zorg. Zo kunnen er mensen meedraaien binnen de grootkeuken van een wzc of binnen een onderhoudsploeg van een voorziening voor mensen met een beperking. Deze stages resulteren (waar kan) in tewerkstellingen.

 

Binnen De Groene Kans bieden wij Arbeidszorg en tewerkstelling voor mensen met een zorgvraag aan. (aanbod van ’t Land van Vlierbos en van DGK).

 

Lies Eecloo is als trajectbegeleider ook Werkactor in het W² verhaal en staat hier graag bij stil in de Meet & Greet.. Binnen het W² verhaal werkt ze samen met zorgpartners en organiseert ze ook vaak stages op de werkvloer binnen een zorginstelling. LIes geeft je zicht op haar methodiek en bespreekt een succesvolle case.

www.degroenekans.be

Sociale Economie regio Brugge - OCMW Brugge

Toeleiding van de zogenaamde “kansengroepen” wint aan belang gezien de krapte op de arbeidsmarkt, ook in de Brugse regio. Hoe kan de instroom vanuit Sociale Economie, Lokale Diensten Economie, Tewerkstelling met statuut artikel 60§7 mee een antwoord bieden op de arbeidskrapte in de zorgsector? In elk geval het overwegen waard!

 

Piet Dupan, dienst tewerkstelling OCMW Brugge en Tina Segers, expert sociale economie Stad Brugge, gaan met u graag het gesprek aan over een van onderstaande onderwerpen:

 

 • - Doorstroom vanuit sociale economie/tewerkstelling naar reguliere tewerkstelling: uitleg rond maatregelen zoals Maatwerk, Lokale Diensten Economie en Tewerkstelling met statuut artikel 60§7.

 •  

   

  - Werkgeversbenadering vanuit de sociale economie/tewerkstelling: het uitbouwen van netwerken die kansen schept tot instroom en doorstroom naar reguliere tewerkstelling in de zorgsector.

www.ocmw-brugge.be

Perspectief vzw

Perspectief is een projectvereniging (samenwerking van lokale besturen) die streeft naar zoveel mogelijk duurzaam werk in de regio Oostende. Dit doen we ondermeer met lokale activeringsinstrumenten Wijk-Werken en TWE, via diverse contacten en prospectie trachten we beide instrumenten meer kenbaar te maken binnen de zorgsector voor regio Oostende. Naast deze maatregelen trachten we de link te leggen tussen economie en sociale economie, bijvoorbeeld met het opstarten van een enclave.

 

Wouter Vanhecke bouwt zijn Meet & Greet brengt u op de hoogte van de mogelijkheden van enclavewerking die Perspectief u kan bieden, maar evengoed kan instroom via Tijdelijke Werkervaring en wijkwerken ter sprake komen.

www.perspectiefwerkt.be

Sociaal Huis Oostende

Het Sociaal Huis Oostende biedt ondersteuning aan zijn inwonersdie geen of onvoldoende inkomen heben. OOk in de zoektocht naar werk wordt er samen met cliënten gezocht naar oplossingen.

 

Ciska Van Loocke werkt als bedrijvencoach aan duurzame samenwerking tussen werkgevers en trajectbegeleiders om duurzame tewerkstellings- en werkervaringskansen te bieden aan de cliënten van het Sociaal Huis. 

 

Ciska kadert hoe Sociaal Huis Oostende de tewerkstellingsmaatregel Tijdelijke Werk Ervaring ( art 60) toepast binnen hun woonzorgcentra. Wijkwerken kan hierbij als soort voortraject gezien worden, zo wordt het op heden toegepast bij maatwerkbedrijf Oesterbank.

 

www.oostende.be/sociaalhuis

Economisch Huis Oostende

Het Economisch Huis Oostende  coacht werkzoekenden met een migratieachtergrond  naar  duurzame jobs, door in te spelen  op de behoeften van de lokale arbeidsmarkt . Dit gebeurt  onder meer door toeleiding naar gepaste opleidingen (vb. TotaalZorg) en  door de aanpak van vervoersarmoede. 

 

Jan Polley/ Hannah Thieuw leiden het gesprek met u in volgens uw interesses:

 • Hoe maken we jobs in de zorgsector aantrekkelijk voor de werkzoekende? 
 • Hoe maken we jobs toegankelijk voor de werkzoekende(inzake diploma-vereisten, attestering,..)
 • Doorgroeimogelijkheden bvb van huishoudhulp in de thuiszorg naar verzorgende

www.economischhuis.be/nl/tewerkstellingsprojecten

HR Wijs

HRwijs is een dienstverlening van Verso (Vereniging voor Social Profit Ondernemingen) en geeft advies in medewerkersbeleid aan werkgevers in de social profit. HRwijs heeft een website, HRwijs.be, met uitleg over HR-thema’s, tools en kleine vzw’s aan het woord. HRwijs organiseert inspiratiesessies rond actuele HR-thema’s: praktijkgericht, behapbaar en met een goede transfer van inzichten naar de werkplek. HRwijs ontwikkelde zelf verschillende tools ter ondersteuning van je medewerkersbeleid.

 

Fatma Qorlazja geeft je meer uitleg over deze tools en zoekt samen met jou naar oplossingen voor jullie noden op de werkvloer:

 

o   Checklist voor een leesbare vacature: Maak je vacature helder, duidelijk en leesbaar. Zo kunnen alle kandidaten zich snel een juist beeld van de functie vormen. HRwijs zorgt ook voor een gratis screening van je vacature.

o   HRscan: Een eerste schets van de sterktes en werkpunten van uw organisatie via de gratis HRscan.

o   Checklist diversiteit: Met deze checklist ga je na of je organisatie op alle terreinen van het (medewerkers)beleid oog heeft voor diversiteit.

o   Taal op het Werk: Met onze taalgids maak je taal op het werk voor iedereen toegankelijk. Soms kan je ze met pictogrammen zelfs overbodig maken. Vind in deze gids de juiste dienstverleners en financieringsmiddelen voor je taalbeleid.

www.hrwijs.be

Sociale Economie regio westhoek (DVW)

DV Westhoek is een Dienstverlenende Vereniging van 17 gemeenten uit de Westhoek. Binnen deze organisatie hebben wij via het Welzijnsplatform – de samenwerking tussen de lokale besturen, publieke en private welzijns- en zorgactoren uit de Westhoek – een actieve werking rond de beleidsthema’s Welzijn, Zorg en Sociale Economie. Er wordt ondersteuning geboden aan de partners, projecten opgestart, intervisietafels georganiseerd,… als antwoord op de noden en knelpunten aanwezig in onze regio.

 

Lien De Vos, Regionale Welzijnscoördinator en regisseur sociale economie Westhoek, maakt de link tussen Sociale Economie en de zorgsector, in een samenwerkingsproject met externe partner Twinsight dat speurt naar samenwerkingsopportuniteiten. Beide sectoren gaven aan elkaar onvoldoende te kennen, waardoor het potentieel van onderlinge samenwerking onderbenut blijft. Het Welzijnsplatform pikte deze signalen en uitdagingen op en trok een externe partij aan (m.b. Twinsight) om een traject op te starten. De Meet & Greet biedt een bron van inspiratie voor zij die zelf op zoek zijn naar samenwerkingsopportuniteiten.

www.westhoekoverleg.be/nl/welzijn-nieuws/welzijn-werking/sociale-economie/

Vivo Social Profit - Ieder Talent Telt!

VIVO is een sectororganisatie voor de Vlaamse social-profitsector. We creëren en organiseren inspirerende en veelzijdige acties om

·        mensen naar de sector toe te leiden

·        huidige werknemers en hun organisaties te versterken

Met aandacht voor diversiteit, kansengroepen en werkbaar werk.

Daarvoor werken we samen met partners en het beleid.

 

Steffie Jalhay gaat met u het gesprek aan over de leerlessen die ze haalde uit het project  “Ieder talent telt (in de social profit)”, waar werkzoekenden met een migratieachtergrond warm gemaakt werden voor een job in de social-profitsector

·        Organisatie van social-profitsalons

·        Organisatie van workshops voor werkgevers

·        Disseminatie via ‘Inspiratieboek’

www.iedertalenttelt.be

CLW Kortrijk

In het systeem van (Duaal) leren en werken leert men een beroep op de werkvloer (werkplekcomponent). Daarnaast krijgt men nog 2 dagen les op school. Deze combinatie van leren en werken omvat ten minste 28u engagement van de leerling per week. 

 

Wolf Vlaeminck bespreekt met u de specifieke aanpak in Duaal Leren Personenzorg, waarbij de leerling begeleid wordt om op eigen tempo/mogelijkheden een traject van leren en werken succesvol af te werken.

 

www.clwkortrijk.be/nl/personenzorg

VDAB - Anderstaligen

VDAB staat voor Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Als sociale taak is het zijn eerste bekommernis werkgever en werkzoekende met elkaar in contact te brengen. VDAB engageert zich om elke werkzoekende optimaal bij te staan bij het vinden van een passende job. Van inschrijving, tot de eerste werkdag. Op economisch vlak wil VDAB een betrouwbare partner zijn voor alles wat met personeelsbeleid te maken heeft. Om die opdrachten zo efficiënt mogelijk uit te voeren, biedt VDAB arbeidsbemiddeling, training & opleiding en loopbaanbegeleiding aan.

 

Henk Vandenbroucke helpt u aan de slag met anderstaligen op de Zorgwerkvloer en reikt u in deze Meet & Greet oplossingen aan om 'drempelvrees' te overwinnen. 

 

www.vdab.be

Dentaal tema ism. VDAB

Dentaal Tema is een innovatief & dentaaltechnisch bedrijf met een totaalaanbod voor de tandarts die kwaliteit en meerwaarde zoekt.Vandaag werken er een dertigtal tandtechnici bij Dentaal Tema en Rongé onder leiding van Yves Marchand en Yve Teerlinck. De klantenkring strekt zich uit tot ver buiten de grenzen van de provincie.

 

Bart Verkeyn - Dentaal Tema brengt u zijn praktijkgetuigenis met werkplekleren. Magali Corion - VDAB vult aan met tal van TIps/tools. Beide knopen met u graag het gesprek aan rond eigen ervaringen.

www.dentaaltema.com

Syntra Vlaanderen - Vlaams Agentschap voor ondernemersvorming

SYNTRA VLAANDEREN (Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SVL) treedt op als neutrale regisseur van de werkplekcomponent in duaal leren.
Dit houdt in; informeren, faciliteren en ondersteunen van de partners en partijen in dit veld.
De doelstelling is om te voorzien in kwaliteitsvolle en duurzame werkplekken.

 

Luc De Ketelaere draagt als werkplekbegeleider bij tot het:

-        informatie verschaffen rond duaal leren

-        ondersteuning bieden bij de aanvraag tot erkenning als leerwerkplek

-        behandelen van de aanvraag tot erkenning (volgens akkoorden met sectoren)

-        vormen van het aanspreekpunt voor lokale netwerken

www.duaalleren.vlaanderen

4Werk

4Werk is een platform van 25 maatwerkbedrijven van West-Vlaanderen. We vertegenwoordigen de maatwerkbedrijven die 6900 medewerkers tewerkstellen, waarvan ruim 80% personen zijn die om diverse redenen niet, nog niet of misschien ook nooit aan de slag kunnen in de klassieke ondernemingen. Ons aanbod stemmen we af op onze partners en klanten en onze processen op de noden van onze medewerkers.

 

Veel van onze leden hebben nu reeds tal van samenwerkingsverbanden met de zorgsector, denken we bijvoorbeeld maar in eerste instantie aan het groenonderhoud. Maar de samenwerking gaat verder.

 

hierbij enkele best practices: Mariasteen werkt bij Dominiek Savio (Groep Gidts) voor poetsopdrachten en start binnenkort ook een wasserij op voor het wassen van linnen en de eigen beroepskledij werknemers. Voorts is er ook samenwerking met de zorgsector op vlak van orthopedische dienstverlening. Maatwerkbedrijf Westlandia werkt bv. samen met JYZ (Jan Ypermans Ziekenhuis)  i.v.m. het herverpakken van medicatie in eenheidsdosissen. De herverpakte blisters gaan naar het automatisch magazijn in de apotheek in afwachting tot ze gepickt worden door de robot. Dit werk gebeurt door een groep van 2+1 in de apotheek van JYZ en onder toezicht van hun apotheker.

 

Koen Staelens, Algemeen directeur Mariasteen en medebestuurder van 4Werk, gaat met u het gesprek aan omtrent deze best practices en beantwoordt uw vragen omtrent samenwerkingsmogelijkheden die er voor uw zorgvoorziening zijn. 

www.4werk.be

Duneroze Woonzorgcentrum & CVO Miras

Zeecentrum Duneroze ligt pal aan zee in een 4 hectare groot natuurgebied in de duinengordel van De Haan. Het woonzorgcentrum biedt zorg-, woon- en begeleidingsformules aan voor tijdelijk en permanent verblijf. 

CVO MIRAS is een Centrum voor Volwassenenonderwijs met meer dan 20 leslocaties in West-Vlaanderen. 

cvo MIRAS biedt een gedifferentieerd opleidingsaanbod aan voor een heterogene groep volwassenen, waaronder op het gebied van zorg en welzijn.

 

Bijna 15% van de medewerkers in Duneroze heeft een migratieachtergrond. En er is meer: ze komen uit 16 verschillende landen, van Hongarije tot Eritrea, van Congo tot Iran. Ze werken zowel in technische functies, de keuken- of poetsploeg, maar de meeste onder hen behoren tot het zorg- en verpleegpersoneel. De zorg en respect voor ouderen ligt hen nauw aan het hart. Dat komt volgens mij omdat het in heel wat andere culturen ‘not done’ is om je ouders naar een verzorgingscentrum te brengen, in plaats van er zelf voor te zorgen. Daar neemt de familie die taak op zich. Daarom zijn deze medewerkers zo’n grote meerwaarde... al is het niet evident om ze tewerk te stellen.

 

Ibe Vanhauwaert, zordirecteur bij Duneroze & Christophe Dezutter, directie CVO Miras, brengen u een hands-on uitgewerkt verhaal van hoe woonzorgcentrum Duneroze zijn sollicitanten met een migratieachtergrond op korte termijn aanwierven om knelpuntvacatures in te vullen door hen trajecten op maat aan te bieden in samenwerking met partner CVO MIRAS.

 

Wie nu al meer wil weten: vreemdevragen.be/praktijkvoorbeelden

 

 

www.duneroze.be/ - https://www.miras.be/