Partners

POM

De POM West-Vlaanderen is het economisch agentschap van de provincie West-Vlaanderen en heeft als missie ondernemerschap in onze provincie te stimuleren. Ze werkt op verschillende domeinen, waaronder het domein arbeidsmarkt.

VDAB

VDAB staat voor Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Als sociale taak is het zijn eerste bekommernis werkgever en werkzoekende met elkaar in contact te brengen. VDAB engageert zich om elke werkzoekende optimaal bij te staan bij het vinden van een passende job. Van inschrijving, tot de eerste werkdag. Op economisch vlak wil VDAB een betrouwbare partner zijn voor alles wat met personeelsbeleid te maken heeft. Om die opdrachten zo efficiënt mogelijk uit te voeren, biedt VDAB arbeidsbemiddeling, training & opleiding en loopbaanbegeleiding aan.

RESOC Noord-West-Vlaanderen

RESOC Noord-West-Vlaanderen bouwt het regionaal quadripartite overleg uit tussen de 17 lokale besturen in Noord-West-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen, werkgeversorganisaties, werknemersorganisatie en regionale derdenorganisaties. 

RESOC Zuid-West-Vlaanderen

RESOC Zuid-West-Vlaanderen (Regionaal Sociaaleconomisch OverlegComité) is het unieke platform voor het socio-economisch streekoverleg in Zuid-West-Vlaanderen tussen vertegenwoordigers van de 13 gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen en de werkgevers – en werknemersorganisaties. RESOC Zuid-West-Vlaanderen streeft ernaar om een socio-economische toekomstvisie voor de streek uit te tekenen en te helpen realiseren, waarin actief ingezet wordt op economische groei en vernieuwing, een kansrijke arbeidsmarkt en een innovatief opleidingsaanbod.

RESOC Midden-West-Vlaanderen

Het tripartiete overlegplatform RESOC Midden-West-Vlaanderen (lokale besturen, werknemers- en werkgeversorganisaties), samen met o.a. de Provincie en WVI, biedt aan regionaal geëngageerde partners het forum bij uitstek om continue samen te werken rond gemeenschappelijke socio-economische thema's.

RESOC Westhoek

RESOC Westhoek is het formeel overleg- en adviesorgaan met als doel de 18 Westhoekgemeenten op sociaaleconomisch vlak te versterken. In RESOC Westhoek zetelen vertegenwoordigers van sociale partners, streekpolitici en deskundigen van het Westhoekoverleg, POM West-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen en VDAB. RESOC Westhoek is ‘spreekbuis’, ‘belangenverdediger’ en ‘bruggenbouwer’ en hecht als organisatie veel belang aan een vooruitstrevend en positief streekimago. Het Streekpact is de leidraad voor de realisaties en betrachtingen van RESOC Westhoek en partners.

Streekoverleg Kust

Het Streekoverleg Kust staat in voor het regionaal overleg tussen de 10 lokale besturen aan de Kust, Provincie West-Vlaanderen, werkgeversorganisaties en werknemersorganisatie. Als ontmoetingsplatform brengt het Streekoverleg Kust deze partners samen om over thematische, actuele elementen te discussiëren. Informatiedoorstroom en –uitwisseling zijn daarbij van groot belang, zodat alle partners beslagen op het ijs komen.